2019 m. spalio 4 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pirmininkas Aldas Miečinskas ir paramos gavėjas Dovydas Mazaliauskas pasirašė vietos projekto „Paslapčių namai“ vykdymo sutartį.

Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS) priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2. Vietos projektas bus įgyvendinamas be projekto partnerių. Projekto tikslas – pasinaudojant esamais Varėnos krašto turizmo paslaugų ištekliais, sukurti inovatyvų ir konkurencingą pramogų organizavimo verslą. Šis pelno pobūdžio vietos projektas atitinka VPS priemonės tikslą skatinti smulkiojo verslo iniciatyvų, kuriančių naujas darbo vietas, kūrimąsi ir plėtrą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti nuosavybes teise valdomą ūkinį pastatą, jį pritaikant turistinio intelektualinio žaidimo organizavimui, pastate bus įrengta žaidimo erdvė, sanitarinis mazgas ir pagalbinė patalpa žaidimo koordinatoriui, įsigyta veiklos pradžiai būtina įranga ir įkurta 1,25 darbo vietų.

Projektui įgyvendinti skirta iki 49 499,83 Eur (be PVM)  parama su 70 proc. taikomu paramos intensyvumu.

Tą pačią dieną Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Aldas Miečinskas ir paramos gavėja Inga Jaskonienė pasirašė vietos projekto „Sveikatos paslaugų vystymas skatinant atvykstamąjį turizmą Senojoje Varėnoje ir plečiant sveikatingumo paslaugų prieinamumą vietos gyventojams“ vykdymo sutartį.

Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ LEADER-19.2-6.2. Vietos projektas bus įgyvendinamas be projekto partnerių. Projekto tikslas – plėtoti atvykstamąjį turizmą Varėnos rajone, teikiant sveikatos paslaugų kompleksą (masažų, presoterapijos paslaugos) bei sukurti tam reikiamą infrastruktūrą – pabaigti statyti ir įrengti tokioms paslaugoms teikti reikalingą pastatą. Taip pat sudaryti geresnes sąlygas gauti masažo paslaugas ir vietos gyventojams. Šis pelno pobūdžio vietos projektas atitinka VPS priemonės tikslą skatinti smulkiojo verslo iniciatyvų, kuriančių naujas darbo vietas, kūrimąsi ir plėtrą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pabaigti statyti nuosavybes teise valdomą ūkinį pastatą ir jį pritaikyti gydomajam masažui ir kitai žmonių sveikatos priežiūros veiklai vykdyti, įsigyti veiklos pradžiai būtiną įrangą ir priemones, įkurti 1 darbo vietą.

Projektui įgyvendinti skirta iki 34 313,00 Eur (be PVM) parama su 70 proc. taikomu paramos intensyvumu.

Kelias, iki kol bus pasirašytos vietos projekto vykdymo sutartys, ilgas, nes turi būti atliekama ne viena vietos projektų vertinimo procedūra.

Pirmiausia parengiamas finansavimo sąlygų aprašas ir skelbiamas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, tada atliekamas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas, atitikę reikalavimus vietos projektai tvirtinami atrankos komitete. Patvirtintus vietos projektus atrankos komitete, atliekamas vietos projektų tinkamumo skirti paramą vertinimas, kuris trunka iki 40 darbo dienų, rengiamos įvairios ataskaitos ir derinamos su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra). Suderinus reikalingas ataskaitas VVG dalyvauja Agentūros vietos projektų atrankos komiteto posėdyje, kuriame svarstomas finansuojamų vietos projektų paraiškų būtinumas, kokybiškumas, paskirtas VVG vertintojas turi pagrįsti svarstomų prpjektų pridėtinę naudą rajonui. Po projekto gynimo, priimamas galutinis sprendimas dėl vietos projekto finansavimo. Šias procedūras praėjus, yra ruošiami vietos projekto vykdymo sutarties projektai, kurie  derinami su pareiškėjais ir agentūra ir pasirašomos projekto vykdymo sutartys.

Partneriai