Spalio 6 dieną Kaune vyko tarptautinė VVGT konferencija „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“ Varėnos krašto vietos veiklos grupę konferencijoje atstovavo pirmininkas Aldas Miečinskas ir viešųjų ryšių specialistė Živilė Babravičė. Konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant LEADER projektus, aptariamas pažangaus kaimo koncepcijos rengimas Lietuvoje ir užsienyje bei LEADER ateitis.
                    Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pažangaus kaimo koncepcijai. Išsamų pranešimą "smart village" tema "Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos" pristatė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorė daktarė Vilma Atkočiūnienė, ELARD prezidentė Marion Eckardt kalbėjo apie LEADER/CLLD ir mūsų vaidmenį šiandieninėje visuomenėje. Kaip mes nuolat atrandame save iš naujo. Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė tęsė pranešimų sesiją tema „Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius“.  Zarasų – Visagino r. VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė Zarasų – Visagino r.  VVG teritorijos įgyvendintus LEADER projektus. Ireneusz Kostka VVG „Lider Pjeziera“ pirmininko pavaduotojas supažindino konferencijos dalyvius su pažangaus kaimo koncepcijos rengimu Lenkijoje.

                      Po pranešimų ir darbo grupėse vyko „LEADER atkaklumas“ nominacijų apdovanojimai. Varėnos krašto VVG gavo padėkos raštą už stiprybę, atkaklumą ir naujovišką požiūrį į LEADER bei savo krašto garsinimą.

Krokšlio kaimo bendruomenė nuolat siekia puoselėti kaimo kultūrinį savitumą ir tradicijų saugojimą, didelį dėmesį skiria tradicijų perdavimo krašto jaunimui bei išeiviams skatinimui.

 

Šiemet krokšliškiai ėmėsi iniciatyvos įtraukti vietos gyventojus bei išeivius į kaimo aplinkos tvarkymą. Rugpjūčio 14-15 dienomis buvo organizuotos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu vietos gyventojai ir išeiviai atnaujino lieptelį šalia Juodojo ežerėlio,  tvarkė ir perdažė Baublio teritoriją. Kūrybines dirbtuves vainikavo kaimo pradžioje pastatytas naujas kryžius, kurio autorius yra menininkas-moderatorius Antanas Česnulis. Naują kryžių statė visa kūrybinė bendruomenės komanda. Šio kryžiaus pastatymas krokšliškiams ypatingai svarbus, nes jis pakeitė daugybę metų stovėjusį sena kaimo kryžių.

Informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 30 d., 14 val., Varėnos švietimo centro salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna, šaukiamas visuotinis Varėnos krašto vietos veiklos grupės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Siekdami užtikrinti kvorumą maloniai primename, kad, vadovaujantis Varėnos krašto vietos veiklos grupės įstatų 31.7. punktu, kiekviena organizacija gali raštu deleguoti savo atstovą, jeigu susirinkime negali dalyvauti tos organizacijos vadovas (pirmininkas).

Visuotinio narių susirinkimo preliminari darbotvarkė:

  1. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo; pranešėjas - Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  2. Dėl Varėnos krašto VVG metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo; pranešėjai – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas, Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė;
  3. Dėl Varėnos krašto VVG revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimo; pranešėja - Varėnos krašto VVG finansininkė Rasa Juknevičienė;
  4. Dėl Varėnos krašto VVG metinės veiklos programos tvirtinimo; pranešėjas -  Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  5. Dėl Varėnos krašto VVG strategijos keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  6. Dėl Varėnos krašto VVG įstatų keitimo; pranešėjas – Varėnos krašto VVG pirmininkas Aldas Miečinskas;
  7. Naujų narių priėmimas;
  8. Kiti klausimai.

Susirinkimo dalyviams privaloma turėti galimybių pasą.

Puslapis 5 iš 46

Partneriai