2011 m. rugpjūčio 11 d. baigėsi kvietimo Nr.01 paraiškų surinkimas pagal 1.1.1. priemonės “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ ir 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ bei 2.2.1. priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“.

Pagal šias veiklos sritis surinkta 20 paraiškų. Pateiktų projektų sąrašą galima peržiūrėti čia.

Daugiausia paramos prašoma pagal 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ - pateikta 14 paraiškų, kuriose prašoma 2 839 566,00 Lt, tai 62 proc. viršija suplanuotą biudžetą. Gerokai mažiau paramos prašoma viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimui. Pagal 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ pateiktos 5 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma 972 620,13 Lt ir tai neviršija suplanuoto biudžeto. Viena paraiška pateikta jaunimo veiklai vykdyti.

Kadangi prašoma paramos suma pagal 1.1.1.2. veiklos sritį gerokai viršija suplanuotą paramos sumą, numatytos lėšos pareiškėjams bus skirstomos pagal Specialiosiose taisyklėse numatytus pirmumo kriterijus.

Gautos paraiškos vertinamos Specialiųjų taisyklių nustatyta tvarka. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties vertinimas, kuris negali trukti ilgiau negu 10 darbo dienų. Paramos paraiškų administracinės atitikties metu patikrinama, ar paraiška yra tinkamai užpildyta, ar pateikti visi nurodyti dokumentai.

Pasibaigus administracinės atitikties vertinimui, bus atliekamas pirmumo vertinimas (tiems projektams, kurių prašoma paramos suma viršijo 1.1.1.2. veiklos sričiai suplanuotą paramos sumą), tinkamumo ir naudos ir kokybės vertinimai, po kurių paaiškės, kurie projektai bus finansuoti.

Partneriai