Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau Varėnos krašto VVG) visuotinis narių susirinkimas įvyko šių metų kovo 18 d., kuriame dalyvavo 28 (dvidešimt aštuoni) balsavimo teisę turintys VVG nariai.

Susirinkimo metu buvo priimti nauji nariai (Merkinės jaunimo etnokultūros klubas „Kukumbalis“, aktyvaus laisvalaikio klubas „Juostandis“ ir visuomeninė organizacija „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“), patvirtintos Varėnos krašto VVG veiklos ataskaita nuo 2010-03-26 iki 2011-03-18 ir finansinė ataskaita už 2010 metus (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas), patvirtinta nauja VVG tarybos sudėtis (priimtas naujas tarybos narys – Perlojos kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Baublys), sudaryta nauja revizijos komisija (nariai Rimutė Avižinienė, Genė Ramaškienė, Nijolė Jurčiukonienė).

Visuotiniame susirinkime taip pat buvo pristatytos bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“; specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“; specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2011-2013 metams“ prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“; vidaus tvarkos aprašo projektai.

 

Partneriai