Šių metų spalio 28 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pasirašė paramos sutartį su Varėnos krašto vietos veiklos grupe (VVG) dėl vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ įgyvendinimo. Vadovaujantis žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 3D-783 „Dėl vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties ”LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąrašo patvirtinimo“, strategijai įgyvendinti sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki 7 730 000,00 lt išlaidų. Strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidoms skirta 17 proc. strategijos įgyvendinimo lėšų, o kitos lėšos bus skirtos kaimo bendruomenių parengtiems projektams, kurie atitiks Varėnos krašto VVG strategijoje numatytus prioritetus.

I prioritetas: „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“;

Prioritetu siekiama kurti geresnes gyvenimo sąlygas kaime – tvarkyti ir grąžinti gyvenamąją aplinką, atnaujinti ir pritaikyti įvairioms bendruomenės reikmėms skirtas patalpas, įrengti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą, skatinti tradicinių ir netradicinių amatų puoselėjimą.

Prioritetas skirtas kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimui ir tuo pačiu jų motyvacijos gyventi kaime stiprinimui.

1.1. Tikslas. „Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse“.

1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ - ši priemonė tiesiogiai atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ 4 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu)“.

1.1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“;

1.1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“;

1.1.1.3. veiklos sritis „Istorinę, kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių pritaikymas ir tvarkyba“;

1.1.1.4. veiklos sritis „Tradicinių amatų puoselėjimas

1.2. Tikslas. „Sudaryti sąlygas kaimo vietovių gyventojų ekonominei saviraiškai“.

1.2.1. priemonė „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ - ši priemonė atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 ir 4 krypčių tikslus. Ši priemonė papildo Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams I prioriteto 1.1 priemonę.

1.2.1.1. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“;

1.2.1.2. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų verslo plėtros iniciatyvoms“.

Strategija turės būti įgyvendinta iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pirmuosius kvietimus teikti projektų paraiškas numatome skelbti 2011 m. I-ame ketvirtyje.

Partneriai