Susirinkimo metu buvo patvirtintos Varėnos krašto VVG veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2009-03-06 iki 2010-03-26, metinė finansinė ataskaita, 2010 m. VVG veiklos planas, iš Varėnos VVG narių sąrašo išbrauktas VšĮ Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras ir priimti nauji nariai (kaimo sodybos savininkė Aušra Gudaitytė, Kibyšių kaimo bendruomenė, Liškiavos kaimo bendruomenė, Vydenių kaimo bendruomenė, Merkinės mstl. kaimo bendruomenė, Tolkūnų kaimo bendruomenė, Margionių kaimo bendruomenė, Valkininkų bendruomenė, Darželių kaimo bendruomenė ir Gudžių kaimo bendruomenė), nutarta įstoti į asociaciją „Vietos veiklos grupių tinklą“ ir į Lietuvos kaimo tinklą bei deleguoti VVG pirmininką Alvydą Valeišą atstovauti jame, įvestas naujas 20 lt. kasmetinis VVG nario mokestis.

Taip pat susirinkimo metu buvo sudaryta 4 kultūros darbuotojų grupė (Rimutė Avižinienė, Milda Balkuvienė, Filiutė Kapočienė, Ona Bubnelienė), kuri koordinuotų kultūrinę veiklą VVG viduje ir už jos ribų, kai bendradarbiaujama su partneriais.

Partneriai