Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 20232029 metams - parsisiųsti

Varėnos krašto vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajono teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis rajono kaimo plėtra.

Varėnos krašto VVG veikia kaimo plėtros, socialinės apsaugos, kultūros, švietimo, ekonomikos vystymo srityse, koordinuoja projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimus. Pagrindiniai Varėnos krašto VVG tikslai:

1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Varėnos rajono vietovėje.

2. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, stiprinti Varėnos rajono gyventojų ir organizacijų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti kaimo bendruomenės interesams.

4. Teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.

5. Parengti Varėnos rajono kaimo plėtros strategiją ir ją įgyvendinti.

6. Organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą.

7. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.

8. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Varėnos rajono kaimo bendruomenių interesus.

9. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Šiems tikslams pasiekti Varėnos krašto VVG rengia ir administruoja Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams (arba Strategija), kuri bus įgyvendinama per vietos projektus. Varėnos krašto VVG taip pat dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, mezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas teritorijos gyventojams.

Iš viso 2007–2013 metais VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui planuojama skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ lėšoms.

Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijoje 2010–2013 metams numatyti VVG teritorijoje esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai. Jos rengime dalyvavo Varėnos krašto VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti suinteresuoti asmenys.

Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant Varėnos krašto VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių pagalba buvo renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti tyrimai.

Partneriai