VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

Vietos projektų paraiškas vertina strategijos vykdytojo paskirti vietos projektų paraiškų vertintojai, vadovaudamiesi strategijos vykdytojo parengtų bendrųjų ir specialiųjų taisyklių pareiškėjams nuostatomis. Vietos projektų paraiškų vertintojais negali būti skiriami strategijos vykdytojo valdymo organo nariai.

Vietos projekto paraiškos vertinimo proceso etapai:

1. Administracinės atitikties vertinimas;

2. Pirmumo vertinimas (atliekamas, kai vietos projektus numatoma įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu));

3. Tinkamumo vertinimas (tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas);

4. Naudos ir kokybės vertinimas.

Partneriai