Varėnos krašto VVG vertinami, įgyvendinami ir įgyvendinti vietos projektai

                                                                       

1          Projekto pavadinimas - Aktyvaus poilsio paslaugų sukūrimas kaimo turizmo sodyboje (plėtra) „Dzūkijos perlas“, pareiškėjas Birutė Stepankevičienė, paramos suma - 27,859.00 EUR. Projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4. Projekto tikslas - diversifikuoti veiklą, sukuriant naujus produktus ir paslaugas. Vietos projektas jau įgyvendintas, sukurta 1 darbo vieta.                    

2          Projekto pavadinimas - Danutės Bendaravičienės kaimo turizmo paslaugų plėtra (plėtra), pareiškėjas      D. Bendaravičienė, prašoma paramos suma – 49,580.00 EUR , Projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4. Projekto tikslas - teikti į Varėnos kraštą atvykstantiems Lietuvos ir užsienio turistams vandens turizmo, poilsio, žvejybos ir gamtos pažinimo paslaugas. Vietos projekto paraiška IŠREGISRTUOTA, pareiškėjas nutraukė sutartį.                                    

3          Projekto pavadinimas - Paslapčių namai, pareiškėjas Dovydas Mazaliauskas, prašoma paramos suma - 49,500.00 EUR. Projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2. Projekto tikslas - pasinaudojant esamais Varėnos krašto turizmo paslaugų ištekliais, sukurti inovatyvų ir konkurencingą pramogų organizavimo  verslą. Projektas įgyvendintas, sukurta 1 darbo vieta.                               

4          Projekto pavadinimas - Sveikatos paslaugų vystymas skatinant atvykstamąjį turizmą Senojoje Varėnoje ir plečiant sveikatinimo paslaugų prieinamumą vietos gyventojams, pareiškėjas - Inga Jaskonienė, paramos suma - 34,313.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2, projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas gauti masažo paslaugas ir vietos gyventojams; prisidėti prie paslaugų įvairovės - sudaryti sąlygas Senojoje Varėnoje pasilikti ilgiau - pailsėti pirtyje, pasikaitinti kubile ir gauti masažo paslaugas. Projektas įgyvendintas, sukurta  1 darbo vieta.           

5          Projekto pavadinimas - Inovatyvių saviugdos užsiėmimų teikimas ir turizmo skatinimas Varėnos rajone, pareiškėjas - Ryt Rytas, MB, paramos suma - 49,580.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2. Projekto tikslas - inovatyvių saviugdos paslaugų teikimas gerinant turizmo prieinamumą bei kokybę saviugdos užsiėmimuose. Projektas įgyvendinamas, sukurta  1 darbo vieta. 

6          Projekto pavadinimas - Mindaugo Žemaičio autoremonto dirbtuvių įkūrimas, pareiškėjas - Mindaugas Žemaitis, paramos suma - 25,352.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2. Projekto tikslas - aplinkinių kaimų gyventojams tiekti autoremonto paslaugas ir įkurti 1 darbo vietą. Projektas įgyvendintas, sukurta  1 darbo vieta.                                 

7          Projekto pavadinimas - UAB „Ecoberries“ verslo plėtra, pareiškėjas UAB Ecoberries, paramos suma - 48,730.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4. Projekto tikslas - plėsti miško gėrybių perdirbimo, šaldymo, fasavimo, sandėliavimo ir prekybos verslą VVg kaimiškoje teritorijoje, sukurti naują darbo vietą kaime. Įrengti bendrovei priklausančiose patalpose modernius šaldymo įrenginius užšaldytai produkcijai sandėliuoti. VPS priemonės, pagal kurią teikiama vietos projekto paraiška tikslas - plėsti miško gėrybių - grybų ir uogų verslo apimtis Varėnos krašto VVG kaimiškoje teritorijoje, sukurti naujas darbo vietas kaime, didinti konkurencingumą, skatinti užimtumą, užtikrinti ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas. Dabartiniu metu vykdoma veiklos sritis - vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba G46.31 ir numatoma vykdyti H 52.10 veiklos sritis, nukreipta į ekonominės veiklos kaimo vietovėse kūrimą, skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie demografinės padėties kaime stabilizavimo, socialinės įtraukties skatinimo,  skurdo mažinimo. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie VPS priemonės tikslo, kadangi šiuo projektu bus sukurta 1 darbo vieta kaimiškoje teritorijoje. Projektas įgyvendintas, sukurta 1 darbo vieta.                    

8          Projekto pavadinimas “Merkinės švč. M. Marijos ėmimo į dangų parapijos pritaikymas kaimo bendruomenės reikmėms“, pareiškėjas -  Merkinės bažnyčios parapija, poaramos suma - 90,000.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ veiklos sritį “Parama kaimo kultūros paveldo išsaugojimui ir tvarkymui“, kodas LEADER-19.2-7.6, projektas įgyvendintas.

Projekto tikslas - išsaugoti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms Merkinės miestelio kultūros paveldo objektą.                              

9          Projekto pavadinimas “Visos dienos mokyklos link", pareiškėjas S.Ryliškio pagrindinė mokykla, gauta paramos suma -10,057.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS III prioriteto „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“, priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Projekto tikslas - pasitelkiant socialinius partnerius, išplėsti mokyklos siūlomų neformaliojo švietimo (popamokinių) veiklų spektrą ne mažiau kaip keturiomis naujomis neformaliojo švietimo (popamokinėmis) veiklomis bei sukurti sąlygas joms realizuoti palaipsniui pereinant prie Visos dienos mokyklos koncepcijos - bendruomeniškos ir atviros, orientuota ne tik į akademinių pasiekimų gerinimą, bet ir į socialinių bei emocinių kompetencijų, kultūros ugdymą mokyklą.

Įgyvendinant projektą  sudarytos sąlygos ir galimybės užimanti vaikus ir jaunimą visą dieną, integruoti daug veiklų po vienu stogu. Atlikta Senosios Varėnos bendruomenės narių apklausa parodė, kad aktualiausia plėtoti yra meno bei sporto užsiėmimus, todėl būtų koncentruojamasi į šių veiklų įgyvendinimą. Projektas įgyvendintas.             

10        Projekto pavadinimas “Patalpų pritaikymas socialinėms paslaugoms ir jų plėtrai”, pareiškėjas -Valkininkų bendruomenė, paramos suma - 34,500.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS III prioriteto „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“, priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9). Projekto tikslas - Valkininkų bendruomenė pagal 2017 m. kovo 1 d. panaudos sutartį Nr. NS-29, sudarytą su Varėnos r. savivaldybe, naudojasi  pastatu (unikalus Nr. 3896-7004-6010), kur įrengti bendruomenės namai ir sandėliu (unikalus Nr. 3896-7004-6021), kuris, bendruomenės žmonėms pageidaujant ir įgyvendinus šį projektą, bus sutvarkytas ir pritaikytas naujoms socialinėms paslaugoms ir paslaugų plėtrai vykdyti. Valkininkuose šiuo metu tokios paslaugos neteikiamos, nes nėra tinkamų patalpų.

Planuota suremontavus patalpas (atlikus kapitalinį remontą), jose sudaryti sąlygas daugiavaikėms šeimoms, skurdo riziką patiriančioms šeimoms, socialinės rizikos šeimoms, o taip pat ir likusiems gyventojams naudotis dušo, skalbimo paslaugomis. Salę panaudoti sveikatingumo, sporto programoms ir bendruomeniniams poreikiams įgyvendinti (iš ankstesnės projektinės veiklos bendruomenė yra įsigijusi sporto inventoriaus, treniruoklius), tai skatins socialinių paslaugų plėtrą bei didins socialinę įtrauktį kaimo vietovėje.

 Planuota kartu su savanoriais organizuoti ir teikti įvairiapusę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms bei visiems tos pagalbos pageidaujantiems, gerinant jų gyvenimo kokybę, teikiant buitinių poreikių tenkinimo paslaugas, pvz. padėti išskalbti rūbus, palydėti iki dušo patalpų ir atgal. Salę panaudoti pagal žmonių poreikius, pvz. tikslinei grupei kaip dienos centrą.

Projektas įgyvendintas.                     

11        Projekto pavadinimas„ Marcinkonių kaimo viešosios pirties remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, pareiškėjas Marcinkonių kaimo bendruomenė, paramos suma- 25,500.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “NVO verslo kūrimas ir plėtra“. Projekto tikslas - ugdyti verslumą ir gyventojų užimtumą įsteigiant darbo vietą (0,5 etato) teikiant pirties paslaugas ir puoselėjant pirties tradicijas. Vietos priojektu sukurta 0,5 darbo vietos, projektas įgyvendintas.                     

12        Projekto pavadinimas "AŠ - Tu - Mes", pareiškėjas Perlojos daugiafunkcinis centras, paramos suma 7,927.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama socialinės veiklos skatinimui”, projektas įgyvendintas.                               

13        Projekto pavadinimas “Mažutėlių ir netradicinių namelių asociacijos verslo pradžia”, pareiškėjas - Mažutėlių ir netradicinių namelių asociacija, gauta paramos suma - 39,785.00, projektas teiktas pagal priemonę “NVO verslo kūrimas ir plėtra“, projektas įgyvendintas, įkurtos 2 darbo vietos.                                 

14        Projekto pavadinimas “Turizmo paslaugos Žiūrų kaime”, projekto pareiškėjas -  MB Premium holidays, prašoma paramos suma - 49,559.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2, projektas įgyvendinamas, projektu kuriamos 2 darbo vietos.               

15        Projekto pavadinimas - Edukacinis centras Maksimų kaime, projekto pareiškėjas - Matas Gajevskis, paramos suma 49,392.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti”, projektu kuriama 1,25 darbo vietos.                  

16        Projekto pavadinimas – Naujo verslo pradžia Varėnos rajone, vietos projekto pareiškėjas UAB “      Ekosilva”, paramos suma - 32,753.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2, projektu sukurtos 2 darbo vietos, projektas įgyvendintas.            

17        Projekto pavadinimas “Kaimo turizmo sodybos modernizacija”, vietos projekto pareiškėjas -Redas Stanikūnas, gauta paramos suma - 49,580.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4, projektas įgyvendinamas, projektu kuriama 1,25 darbo vietos.                        

18        Projekto pavadinimas “J. Marcalio verslo plėtra”, pareiškėjas -Jonas Marcalis, prašoma paramos suma - 49,580.00 EUR, prjektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4, projektu kuriama  1,5 darbo vietos, vietos projektas įgyvendintas           

19        Projekto pavadinimas “UAB Edjusta verslo plėtra”, pareiškėjas Edjusta, gauta paramos suma - 49,580.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4, projektas įgyvendintas, įkurtos 2 darbo vietos.  

20        Projekto pavadinimas “Žilinų kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikis”, pareiškėjas – BY Varėnos r. sav. Bendruomeniniai vaikų globos namai, gauta paramos suma 12,000.00 EUR, VPS priemonė „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9).

21        Projekto pavadinimas “Pagalbos namuose paslaugų organizavimas neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms”, projekto pareiškėjas  Varėnos savivaldybės administracija, gauta paramos suma 68,479.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “ Parama socialinės veiklos skatinimui”, projektas įgyvendintas.                                                                                                    

22        Vietos projekto pavadinimas “Naujųjų Valkininkų dviračių takai”, vietos projekto pareišėjas – Naujų Valkininkininkų kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 39,637.00 EUR, vietos projektas įgyvendintas.                              

23        Vietos projekto pavadinimas “Mažas kaimas – didelis lietuviškumo dvasia”, pareiškėjas Krokšlio kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 7,059.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę - Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas „Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, projektas įgyvendintas.                                  

24        Projekto pavadinimas “Šimtmetis”, projekto pareiškėjas      Žilinų kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 6,689.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, projektas įgyvendintas.                   

25        Projekto pavadinimas “Tradicinė Sekminių šventė ir Dargužių 455 – asis jubijiejus         “, pareiškėjas Dargužių kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 5,915.00          EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, projektas įgyvendintas.                         

26        Projekto pavadinimas “Ilgametės tradicijos nemiršta”, pareiškėjas -  Valkininkų bendruomenė, gauta paramos suma - 6,905.00          EUR, projektas teiktas pagal priemonę ”Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, vietos projektas įgyvendintas.                           

27        Projekto pavadinimas “Festivalis „Pietų (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų kaime“ , pareiškėjas - Žiūrų visuomeninė bendrija, gauta paramos suma- 7,060.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, projektas įgyvendintas                       

28        Projekto pavadinimas “Marcinkonių kaimo kaimo tradicijų puoselėjimas ir tąsa”, pareiškėjas – Marcinkonių kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 6,650.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4”, projektas įgyvendintas.                                   

39        Projekto pavadinimas “Laisvalaikio akcentai”, projekto pareiškėjas - Žilinų kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 19,686.00, projektas teiktas pagal priemonę “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ kodas „Nr. LEADER-19.2-7.2”, projektas įgyvendintas.                           

30        Projekto pavadinimas “Viešųjų erdvių tvarkymas: lauko treniruoklių įrengimas Dargužių kaime”, pareiškėjas -  Dargužių kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 19,679.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ kodas „Nr. LEADER-19.2-7.2”, projektas įgyvendintas. 

31        Projekto pavadinimas “Krivilių kaimo viešųjų erdvių pritaikymas sportui ir laisvalaikiui”, projekto pareiškėjas  -Krivilių kaimo bendruomenė, gauta paramos suma - 19 700,00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos sritis „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ kodas „Nr. LEADER-19.2-7.2”, projektas įgyvendintas.             

32        Projekto pavadinimas “Fermentuotos arbatos gamyba ir degustacijos Valkininkų geležinkelio stoties vandens bokšte „CITRO“, projekto pareiškėjas, VŠĮ “Atviros visuomenės forumas, gauta paramos suma - 49,622.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti”, projektas įgyvendintas, įkurta              1,5 darbo vietos.

33        Projekto pavadnimas „Merkinės gastronomijos cechas“, pareiškėjas UAB Muilo fabrikas, gauta paramos suma – 49,622 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti”, vietos projektu planuojama sukurti 2 darbo vietas, šiuo metu projektas įgyvendinamas.                          

34        Projekto pavadinimas “VI verslo pradžia”, pareiškėjas V.Eidukonienė, skirta paramos suma -50,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius”, projektu planuojama sukurti 1 darbo vietą, šiuo metu projektas įgyvendinamas.               

35        Projekto pavadinimas “Sodyba ir mini SPA Lynežeryje”, projekto pareiškėjas V. Aleksandravičius, skirta paramos suma -50,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę “NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius”, projektu įkurta viena darbo vieta, projektas įgyvendinamas.              

35        Projekto pavadinimas “Žiūrų visuomeninės bendrijos laisvalaikio užimtumo galimybių didinimas, projekto pareiškėjas Žiūrų visuomeninė bendrija, skirta paramos suma 15,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra”, projektas įgyvendinamas.                              

36        Projekto pavadinimas “Patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės rekmėms”, pareiškėjas ssociacija "Kibyšių kaimo bendruomenė", skirta paramos suma - 30,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę„Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, šiuo metu projektas įgyvendinamas.

37        Projekto pavadinimas “Margionių klojimo teatro pritaikymas bendruomenės reikmėms”. Pareiškėjas asociacija "Margionių kaimo bendruomenė", skirta paramos suma 30,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, projektas įgyvendinamas.

38        Projekto pavadinimas “Viešosios renginių erdvės įrengimas Musteikos kaime”, pareiškėjas -Musteikos kaimo bendruomenė "Musteikos pirkia", gauta paramos suma - 10,000.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“, projektas įgyvendintas.                            

39        Projekto pavadinimas “NŪNAI poilsis miške“, pareiškėjas Saulius Kavaliauskas, prašoma paramos suma 43,920.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2, VP paraiška vertinama.

40        Projekto pavadinimas „Inovatyvių technologijų panaudojimas“, pareiškėjas Juozas Mazaliauskas  prašoma paramos suma 38,754.87 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2, VP paraiška vertinama.                       

41          Projekto pavadinimas “Turizmo paslaugų plėtra Dargužių kaime“, pareiškėjas Rolandas Dubovikas prašoma paramos suma 49,580.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4 VP paraiška vertinama.                                   

42        Projekto pavadinimas „Erikos Kilkuvienės verslo plėtra“     Erika Kilkuvienė prašoma paramos suma          49,444.28 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4 VP paraiška vertinama.                                 

43        Projekto pavadinimas “Išmanios suasmenintos pirties su pasirenkamais ritualais teikimas”, projekto “, projekto pareiškėjas “MB “Aušrinės”, prašoma paramos suma - 50,000.00 EUR projektas teiktas pagal priemonę „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius” VP paraiška vertinama.                                 

  1. Projekto pavadinimas „Petro Margelio verslo plėtra“, pareiškėjas - Petras Margelis prašoma paramos suma 36,353.72 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4 VP paraiška vertinama.
  2. Projekto pavadinimas „NVO Verslo plėtros projektas MB „Andrometa“, prašoma paramos suma 49,500.00 EUR, projektas teiktas pagal priemonę „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius”, VP paraiška vertinama.                             
  3. Projekto pavadinimas „UAB Deitechnika verslo plėtra“, Deitechnika, prašoma paramos suma 49,580.00 EUR, projektas teiktas pagal VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4, VP paraiška vertinama.

                                                                                               

Partneriai