Igyvendinami vietos projektai:

VPS priemonės “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ veiklos sritis “Parama kaimo kultūros paveldo išsaugojimui ir tvarkymui“, kodas LEADER-19.2-7.6

MERKINĖS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJOS projektas - "Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pritaikymas bendruomenės reikmėms"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 90 000,00 Eur.

Projekto tikslas - išsaugoti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms Merkinės miestelio kultūros paveldo objektą.

 


VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2

1. Dovydo Mazaliausko projektas „Paslapčių namai“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 499,83 Eur.

Projekto tikslas - pasinaudojant esamais Varėnos krašto turizmo paslaugų ištekliais, sukurti inovatyvų ir konkurencingą pramogų organizavimo  verslą.

 


 2. Ingos Jaskonienės projektas "Sveikatos paslaugų vystymas skatinant atvykstamąjį turizmą Senojoje Varėnoje ir plečiant sveikatingumo paslaugų prieinamumą vietos gyventojams"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 34 131,00 Eur.

Projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas gauti masažo paslaugas ir vietos gyventojams; prisidėti prie paslaugų įvairovės - sudaryti sąlygas Senojoje Varėnoje pasilikti ilgiau - pailsėti pirtyje, pasikaitinti kubile ir gauti masažo paslaugas.

 


VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2

 


1. Mindaugo Žemaičio projektas "Mindaugo Žemaičio autoremonto dirbtuvių įkūrimas"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 25 714,86 Eur.

Projekto tikslas - aplinkinių kaimų gyventojams tiekti autoremonto paslaugas ir įkurti 1 darbo vietą.


2. MB „Ryt Rytas“ projektas "Inovatyvių saviugdos užsiėmimų teikimas ir turizmo skatinimas Varėnos rajone"

 Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 580,00 Eur

Projekto tikslas - inovatyvių saviugdos paslaugų teikimas gerinant turizmo prieinamumą bei kokybę saviugdos užsiėmimuose.


 VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas LEADER-19.2-6.4

1. UAB „Ecoberries“ projektas "UAB „Ecoberries“ verslo plėtra"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 48 729,88 Eur.

Projekto tikslas - plėsti miško gėrybių perdirbimo, šaldymo, fasavimo, sandėliavimo ir prekybos verslą VVg kaimiškoje teritorijoje, sukurti naują darbo vietą kaime. Įrengti bendrovei priklausančiose patalpose modernius šaldymo įrenginius užšaldytai produkcijai sandėliuoti. VPS priemonės, pagal kurią teikiama vietos projekto paraiška tikslas - plėsti miško gėrybių - grybų ir uogų verslo apimtis Varėnos krašto VVG kaimiškoje teritorijoje, sukurti naujas darbo vietas kaime, didinti konkurencingumą, skatinti užimtumą, užtikrinti ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas. Dabartiniu metu vykdoma veiklos sritis - vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba G46.31 ir numatoma vykdyti H 52.10 veiklos sritis, nukreipta į ekonominės veiklos kaimo vietovėse kūrimą, skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie demografinės padėties kaime stabilizavimo, socialinės įtraukties skatinimo,  skurdo mažinimo. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie VPS priemonės tikslo, kadangi šiuo projektu bus sukurta 1 darbo vieta kaimiškoje teritorijoje.


2. Birutės Stepankevičienės projektas "Aktyvaus poilsio paslaugų sukūrimas kaimo turizmo sodyboje „Dzūkijos perlas“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 27 859,00 Eur.

Projekto tikslas - diversifikuoti veiklą, sukuriant naujus produktus ir paslaugas.


3. Danutės Bendaravičienės projektas "Danutės Bendaravičienės kaimo turizmo paslaugų plėtra"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 580,00 Eur.

Projekto tikslas - teikti į Varėnos kraštą atvykstantiems Lietuvos ir užsienio turistams vandens turizmo, poilsio, žvejybos ir gamtos pažinimo paslaugas.

 


Vertinami vietos projektai:

VPS I prioritetas „Ekonominės veiklos kaime skatinimas“, priemonė „Parama NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

1. VšĮ „Kaimo vystymo projektai“ projektas „Pabėgimo kambario įkūrimas“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 50 961,44 Eur.

Projekto tikslas - panaudos teise valdomame pastate įkurti pabėgimų kambarį, tokiu būdu skatinant VšĮ „Kaimo vystymo projektai“ finansinį savarankiškumą, didinant kaimo gyventojų užimtumą.


2. Marcinkonių kaimo bendruomenės projektas „Marcinkonių kaimo viešosios pirties remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 25 500,00 Eur.

Projekto tikslas - ugdyti verslumą ir gyventojų užimtumą įsteigiant darbo vietą (0,5 etato) teikiant pirties paslaugas ir puoselėjant pirties tradicijas.


VPS III prioritetas „Gyventojų aktyvumo ir užimtumo skatinimas“, priemonė „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)

1. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokyklos projektas „Visos dienos mokyklos link“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 11 971,63 Eur.

Projekto tikslas - pasitelkiant socialinius partnerius, išplėsti mokyklos siūlomų neformaliojo švietimo (popamokinių) veiklų spektrą ne mažiau kaip keturiomis naujomis neformaliojo švietimo (popamokinėmis) veiklomis bei sukurti sąlygas joms realizuoti palaipsniui pereinant prie Visos dienos mokyklos koncepcijos - bendruomeniškos ir atviros, orientuota ne tik į akademinių pasiekimų gerinimą, bet ir į socialinių bei emocinių kompetencijų, kultūros ugdymą mokyklą.

Įgyvendinant projektą bus sudarytos sąlygos ir galimybės užimanti vaikus ir jaunimą visą dieną, integruoti daug veiklų po vienu stogu. Atlikta Senosios Varėnos bendruomenės narių apklausa parodė, kad aktualiausia plėtoti yra meno bei sporto užsiėmimus, todėl būtų koncentruojamasi į šių veiklų įgyvendinimą.


VPS III prioritetas „Gyventojų aktyvinimo ir užimtumo skatinimas“, priemonė „ Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

1. Asociacijos Valkininkų bendruomenės projektas „Patalpų pritaikymas socialinėms paslaugoms ir jų plėtrai“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 34 4995,95 Eur.

Projekto tikslas - Valkininkų bendruomenė pagal 2017 m. kovo 1 d. panaudos sutartį Nr. NS-29, sudarytą su Varėnos r. savivaldybe, naudojasi  pastatu (unikalus Nr. 3896-7004-6010), kur įrengti bendruomenės namai ir sandėliu (unikalus Nr. 3896-7004-6021), kuris, bendruomenės žmonėms pageidaujant ir įgyvendinus šį projektą, bus sutvarkytas ir pritaikytas naujoms socialinėms paslaugoms ir paslaugų plėtrai vykdyti. Valkininkuose šiuo metu tokios paslaugos neteikiamos, nes nėra tinkamų patalpų.

Planuojama suremontavus patalpas (atlikus kapitalinį remontą), jose sudaryti sąlygas daugiavaikėms šeimoms, skurdo riziką patiriančioms šeimoms, socialinės rizikos šeimoms, o taip pat ir likusiems gyventojams naudotis dušo, skalbimo paslaugomis. Salę panaudoti sveikatingumo, sporto programoms ir bendruomeniniams poreikiams įgyvendinti (iš ankstesnės projektinės veiklos bendruomenė yra įsigijusi sporto inventoriaus, treniruoklius), tai skatins socialinių paslaugų plėtrą bei didins socialinę įtrauktį kaimo vietovėje.

 Planuojama kartu su savanoriais organizuoti ir teikti įvairiapusę pagalbą socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms bei visiems tos pagalbos pageidaujantiems, gerinant jų gyvenimo kokybę, teikiant buitinių poreikių tenkinimo paslaugas, pvz. padėti išskalbti rūbus, palydėti iki dušo patalpų ir atgal. Salę panaudoti pagal žmonių poreikius, pvz. tikslinei grupei kaip dienos centrą.

 


 

Partneriai