Vadovaujantis Varėnos krašto VVG tarybos 2011 m. liepos 7 d. posėdžio  protokolu Nr.T-2, pratęstas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.01 iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. 17.00 val.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 01

VARĖNOS KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

J.Basanavičiaus g. 9,  LT-65183 Varėna, tel./faks.(8 310) 31407, el. paštas:Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Už informacijos teikimą atsakingi asmenys: projektų vadovas Povilas Saulevičius, tel. +370 615 47871,

projektų administratorė Rimantė Galinienė, tel. +370 611 46565

projektų finansininkė-buhalterė Aldutė Jankauskienė, tel. +370 614 36980

Kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal:

Strategijos pavadinimas

VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA 2010-2013 METAMS

Strategijos prioritetas (-ai)

I PRIORITETAS „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.

 

II PRIORITETAS Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“.

Pagrindiniai Strategijos tikslai

I PRIORITETO 1.1. tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.

II PRIORITETO 2.2. tikslas - skatinti kaimo jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į bendruomenių gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas.

Strategijos remiama (-os) priemonė (-ės), veiklos sritis (-ys)

1.1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Priemonės veiklos sritys, pagal kurias kviečiama teikti paraiškas:

1.1.1.1. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas.

1.1.1.2. Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas.

 

2.2.1. priemonė „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“.

Priemonės veiklos sritys, pagal kurias kviečiama teikti paraiškas:

2.2.1.1. „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“.

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma, paramos lyginamoji dalis, išlaidų apmokėjimo būdas

Kvietimui Nr.01 iš viso skiriama iki 4 904 900 Lt.

I prioritetui skiriama iki  4 753 000 Lt.

Pagal 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas” skiriama iki 3 000 000 Lt, maksimali paramos suma vienam vietos projektui 300 000 Lt. Pagal šią veiklos sritįfinansuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Pagal 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas” skiriama iki 1 753 000 Lt., maksimali paramos suma vienam vietos projektui 300 000 Lt.

Finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

II prioritetui skiriama iki 151 900 Lt.

Pagal 2.2.1.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“ skiriama iki 151 900 Lt.

Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Minimali paramos suma vienam vietos projektui pagal visas veiklos sritis 25 000 Lt.

 

Išlaidų apmokėjimo būdai:

·         išlaidų kompensavimas su avansu;

·         išlaidų kompensavimas.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai

Vietos projektų paraiškas remiamai strategijai įgyvendinti gali teikti:

Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų įstatymą, LR viešųjų įstaigų įstatymą, LR labdaros ir paramos fondų įstatymą (kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos ir kt.), arba savivaldybė.

Vietos projektų paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Vietos projekto paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba. Paraiška turi būti užpildyta aiškiai, siekiant palengvinti jos vertinimą. Pareiškėjas su vietos projekto paraiška pateikia ir privalomus pateikti dokumentus.

 

Vietos projektų paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas, patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu (jei toks yra).

 

Kitais būdais (pvz., atsiųstos registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu arba įteiktos pašto kurjerio) arba kitais adresais pateiktos vietos projektų paraiškos yra nepriimamos.

 

Turi būti pateikiamas vienas vietos projekto paraiškos originalas, kurio pirmajame puslapyje nurodoma ORIGINALAS, vietos projekto paraiškos kopija, kurios pirmajame puslapyje nurodoma KOPIJA, ir vietos projekto paraiškos versija elektronine laikmena. Kiekvienas bylos puslapis turi būti sunumeruotas. Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegta į atskirus segtuvus.

 

Visas vietos projektų paraiškas, gautas po kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatytos dienos ir valandos, strategijos vykdytojas privalo atmesti, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus.

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis

Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia:

2011 m. gegužės 9 d. 8.00 val.

Vietos projektų paraiškų rinkimo pabaiga:

2011 m. rugpjūčio 11 d. 17.00 val.

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija skelbiama šiose interneto svetainėse www.nma.lt, www.varenosvvg.lt . Taip pat juos nemokamai galima gauti adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėna.

Vietos projektų paraiškos priimamos:  J.Basanavičiaus g. 9,  LT-65183 Varėna, tel./faks.(8 310) 31407.

Partneriai